Felhasználási feltételek

Érvényes 2017. szeptember 1-től.

A “Démétér Biosystems Gazdálkodói Akadémia” a Démétér Biosystems Bt. interneten elérhető tájékoztató és online webáruház felülete, amely a Démétér Biosystems Bt. szolgáltatásait kínálja eladásra.

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Démétér Biosystems Gazdálkodói Akadémiának, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

1. Fogalom meghatározások

1. A mindenkor hatályos általános szerződési feltételekben használt kifejezések, fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

2. Üzemeltetői adatok
a) Cégnév: Démétér Biosystems Bt.
b) Székhely: 1077 Budapest, Rózsa utca 23-25. fszt. 3. iroda
c) Képviseli: Diriczi Zsombor László ügyvezető
d) Adószám: 25004609-2-42
e) Cégjegyzékszám: 01-06-792348
f) Szerződés nyelve: Magyar
g) Elektronikus elérhetőség: info@akademia.talajreform.hu
h) Telefonszám: +36 30 645 62 57
i) Tárhelyszolgáltató: A2 Hosting, Inc., P.O. Box 2998, Ann Arbor, MI 48106

3. Fogyasztó vagy Ügyfél: a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek alanya, aki
a) a weboldalra regisztrált természetes személy, és/vagy
b) a weboldalon keresztül terméket megrendelő természetes személy.

4. Felek: az Üzemeltető és a Fogyasztó együttesen.

5. Termék: minden birtokba vehető ingó dolog, ideértve különösen a digitális formátumú anyagokat is, amelyeket az Ügyfél a weboldalon keresztül megrendelhet.

6. Weboldal: a https://www.akademia.talajreform.hu/ weboldal és minden aloldala,
a) ideértve annak olyan felületét, amelyen keresztül az ügyfél a weboldalra regisztrálhat, beléphet, vagy
b) amelyen keresztül az ügyfél termékekről tájékozódhat, azokat virtuális kosarába téve megrendelheti, vagy
c) megrendeléseit módosíthatja, törölheti, és
d) amelyet az Üzemeltető a számára tárhelyet biztosító szolgáltatón keresztül üzemeltet.

2. Az Üzemeltető és a Fogyasztó között kötött szerződésekről általánosan

1. A Weboldalon elérhető webáruház üzemeltetésének célja a Ptk. 6:215. § (1) bekezdése szerinti adásvételi szerződés létrehozása az Üzemeltető, mint eladó és a Fogyasztó, mint vevő között.

2. Felek a Weboldalon keresztül Termékek egyedi adásvételére vonatkozó szerződéseket kötnek oly módon, hogy az Üzemeltető által szolgáltatott információk alapján – a Fogyasztó által tett ajánlat (azaz megrendelés) Üzemeltető általi elfogadásával jön létre a szerződés.

3. A szerződés, – a Ptk. 6:58. §-a szerint – a Felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére, és jogosultság a szolgáltatás követelésére.

4. A Ptk. 6:63. § (2) bekezdése szerint a szerződés létrejöttéhez a Feleknek a lényeges és a bármelyikük által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges.

5. A jelen ÁSZF tartalmazza az Üzemeltető, mint eladó által – hatályos jogszabályok alapján – lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodást, melyeket a Fogyasztó ilyenként a fentiek szerint elfogad.

6. Az egyes adásvételi szerződések határozott időre, mégpedig a Fogyasztó által megrendelt Termékek tulajdonjogának szolgáltatására, és a szerződésszerű pénzügyi teljesítésre jönnek létre, ide nem értve az Üzemeltető nem, késedelmes vagy hibás teljesítéséből, szerződésszegéséből származó határidőket.

7. A szerződés nem alakul át határozatlan időtartamúvá.

8. Az általános szerződési feltételeket az Üzemeltető távollevők között több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a távollevők közreműködése nélkül előre határozta meg, azt a Felek egyedileg nem tárgyalták meg.

9. Az Üzemeltető köteles megfelelő, hatékony és hozzáférhető technikai eszközökkel biztosítani, és biztosítja is, hogy a Fogyasztó az adatátviteli hibák azonosítását és kijavítását, megrendelésének elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. Ilyen lehetőség hiányában a Fogyasztó megrendelése nem minősülne szerződéses nyilatkozatnak, hivatkozva a 2001. évi CVIII. tv. 6. § (1) bekezdésére.

3. Általános szerződési feltételek célja, hatálya

1. Hivatkozva a 2.2 pontra, a Weboldalon keresztül történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel, és annak írásbeli visszaigazolásával lehetséges. A megrendelés és visszaigazolás iktatásra és archiválásra kerül a vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat alapján úgy, hogy az utólagosan visszakereshető.

2. Weboldalon keresztül történő vásárlás esetén tehát jellemzően olyan, távollevők között kötött szerződés jön létre, amelyet a szerződés szerinti Termék nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő Felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt, azaz olyan eszközt, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére, alkalmaznak.

3. A Weboldalon keresztül történő vásárlás tekintetében ilyen, a távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz az elektronikus, internetes kapcsolat, és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

4. A Weboldal útján, elektronikusan tett megrendelés és annak visszaigazolása, elfogadása írásbeli szerződésnek minősül, mely jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések szerinti tartalommal jön létre a Felek között.

5. A 2. pontnak megfelelően tehát a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek célja és tárgya a Felek között, a Weboldalon keresztül történő vásárlással létrejövő szerződés feltételeinek rögzítése, a jogviszony szabályozása, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi környezetre, különös figyelemmel a Fogyasztó érdekeire és jogszabályokból eredő jogaira.

6. Amennyiben a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek betartásra kerülnek a megrendelés során, és létrejön az egyedi adásvételi szerződés, az Fogyasztónak fizetési, az Üzemeltetőnek a megrendelt Termék(ek) határidőben történő szerződésszerű leszállítására vonatkozó teljesítési kötelezettsége keletkezik.

7. Az általános szerződési feltételek tárgyi hatálya:
a) Az általános szerződési feltételek elválaszthatatlan részét képezik mindazon, Termékek adásvételére irányuló fent említett szerződéseknek, és így a tárgyi hatálya kiterjed minden olyan szerződésre, amelyeket az Üzemeltető, mint eladó a Fogyasztóval, mint vevővel a Termékek adásvétele tárgyában köt, kivéve azt az esetet, ha Felek kifejezetten és közös akarat-elhatározásból eltérnek az általános szerződési feltételektől.
b) Az általános szerződési feltételek továbbá tartalmazzák az Üzemeltető által üzemeltetett Weboldalon keresztül történő megrendelés, visszaigazolás (vásárlás) és teljesítés, valamint a Weboldal működésével, a jótállással, termék- és kellékszavatossággal kapcsolatos szabályokat, az Üzemeltető, valamint a Fogyasztót megillető jogokat és terhelő kötelezettségeket, valamint egyéb, jogszabályok által előírt tartalmakat.

8. Az általános szerződési feltételek időbeli hatálya:
a) A jelen általános szerződési feltételek 2016. október 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

9. Az általános szerződési feltételek személyi hatálya kiterjed az Üzemeltetőre és a Fogyasztóra.

10. Üzemeltető jogosult egyoldalúan módosítani az általános szerződési feltételeket. A módosításokat az Üzemeltető azok hatályba lépése előtt 30 nappal a Weboldalon közzéteszi.

4. A megvásárolható Termékek körei

1. A Fogyasztó által megrendelhető, megvásárolható Termékek köre,
a. azok lényeges tulajdonságai,
b. az egyes Termékek miniatürizált képe, ha az releváns,
c. rövid specifikációja a Weboldal erre szolgáló részén található.

2. A Termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát. Az ellenszolgáltatás összegén kívül felmerülő egyéb költségeket a Weboldalon keresztül megrendelhető Termékek vonatkozásában nem értelmezhetőek, ilyenek nincsenek.

3. Az árak a mindenkor hatályos általános szerződési feltételek mellékleteinek tekintendők.

4. Üzemeltető a Termékek árai változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termékekre vonatkozó, minden költséget fizetendő végösszegét nem befolyásolja.

5. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Üzemeltető teljes körűen tájékoztatja a Weboldal látogatóit, valamint a Fogyasztókat az akció pontos tartalmáról és annak pontos időtartamáról.

6. A Termékek kizárólag online, weboldalon keresztül vásárolhatók meg, személyes vásárlásra lehetőség nincsen.

7. Üzemeltető ezúton tájékoztatja a Fogyasztókat, hogy Weboldalán keresztül digitális Termékeket is lehet vásárolni az alábbi tudnivalók szerint.

8. Digitális Termékek olyan Termékek, amelyeket az Üzemeltető nem tárgyi adathordozón nyújt a Fogyasztók számára. Tipikusan digitális Termékek a Weboldalról letölthető digitális-elektronikus tartalmak, például pdf vagy más formátumú file-ok. Digitális Termékek továbbá a vásárlással az interneten elérhetővé (megnyithatóvá, olvashatóvá), de nem letölthetővé váló file-ok.

9. A Fogyasztó nem gyakorolhatja felmondási jogát a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Üzemeltető a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát.

10. Tekintettel arra, hogy a Weboldalon keresztül történő vásárlás során a Fogyasztó előzetesen, visszakövethetően beleegyezését és hozzájárulását adta felmondási jogáról történő lemondásról, majd a megrendelést megerősítette, így Fogyasztó a felmondás jogával nem élhet.

5. A Weboldalról történő megrendelés általános szabályai

1. A Megrendelés általános és főbb lépései:
a) a Weboldalon elérhető Termék elektronikus kiválasztása (kattintással);
b) darabszám beállítása;
c) az ÁSZF, valamint Adatvédelmi Szabályzat elfogadása;
d) Fogyasztó előzetes beleegyezésének kinyilvánítása és annak tudomásulvétele, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát;
e) megrendelés megerősítése (elektronikus elküldése az Üzemeltető irányába);
f) a Fogyasztó részéről történő pénzügyi teljesítés.

2. Az Üzemeltető köteles a Fogyasztó megrendelésének megérkezését a Fogyasztó felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás a Fogyasztó megrendelésének elküldésétől számított – a szolgáltatás jellegétől függő elvárható időn belül – de legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztóhoz nem érkezik meg, a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttségtől, vagy a szerződéses kötelezettségek alól (2001. évi CVIII. tv. 6. § (2) bekezdés).

3. A leadott megrendelést követően Üzemeltető rendszere egy automata üzenetet küld a megrendelés elküldéséről és feldolgozásáról a Fogyasztó számára, amely visszaigazolásnak minősül.

4. A megrendelések feldolgozása és kiszolgálása automatikusan történik. Ez azt jelenti, hogy a Fogyasztó által történő vételár megfizetését követően a megvásárolt Digitális Termék a Fogyasztó számára azonnal letölthetővé/elérhetővé válik.

5. Üzemzavar esetén megtörténhet az a nem kívánt eset, hogy a Fogyasztó megrendelésének visszaigazolása 48 órán túl történik meg, vagy a megvásárolt Termék nem válik azonnal letölthetővé/elérhetővé. Ezekben az esetekben a Fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttségtől, és az általa megfizetett vételár teljes egészében visszajár.

6. A megrendelés menete

1. Fogyasztó regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást azzal, ha virtuális kosarába helyezi (kattintással) a kiválasztott Termék(ek)et, az általa beállított darabszámmal.

2. Fogyasztó ugyanakkor a megrendelés folyamata során – saját döntése alapján – létrehozhat olyan felhasználói fiókot, amelyben a megrendelés során megadott személyes adatai eltárolásra kerülnek. A felhasználói fiók létrehozása könnyebbséget jelent a Weboldalon történő ismételt vásárlások során; ekkor a fiókba történő bejelentkezés esetén a Fogyasztónak a személyes adatait nem kell ismételten megadni.

3. Fogyasztó bármikor megtekintheti a virtuális kosár tartalmát a vonatkozó ikonra, vagy linkre történő kattintással.

4. Amennyiben Fogyasztó további Terméket szeretne kosarába helyezni, folytatja a Termékek kosárba helyezését a megszokott módon.

5. Amennyiben Fogyasztó a Termék darabszámát módosítani kívánja, úgy beírja a kívánt darabszámot és a rendszer újrakalkulálja a minden költséget fizetendő végösszeget.

6. Amennyiben Fogyasztó már kosárba helyezett Terméket kíván eltávolítani, úgy rákattint az eltávolítást jelentő ikonra, vagy linkre.

7. Amennyiben Fogyasztó nem kíván több terméket a kosárba helyezni, úgy lehetősége van áttekinteni
a. a virtuális kosarába helyezett Termékeket,
b. azok egyedi és összesített, ÁFA-val növelt vételárát;
c. a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és
d. a mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzatot.

8. A fentiek szerint tehát, Fogyasztó a megrendelését a Weboldal látogatójaként, vendégként, vagy a weboldalra regisztrált felhasználóként is megteheti.

9. Amennyiben Fogyasztó már regisztrált felhasználó a Weboldalon és a megrendelés előtt, vagy megrendelés során a bejelentkezést választja, úgy a regisztráció során megadott azonosító és a hozzá tartozó jelszó segítségével a Weboldalra beléphet és a megrendelés során felhasználhatja a már korábban megadott adatait.

10. Bármelyik módot is válassza a Fogyasztó, a megrendelés során az Üzemeltető rendelkezésére kell bocsátania mindazokat, az Adatkezelési Szabályzatban meghatározott adatokat, amelyek a megrendelés Üzemeltető részéről történő szerződésszerű teljesítéséhez szükséges, így különösen azokat, amelyek a számla kiállításához és kapcsolattartáshoz szükségesek.

11. Amennyiben Fogyasztó a kosarának tartalmát nem kívánja módosítani, a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket és a mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzatot elolvasta, megértette és elfogadta (amelyet jelölni szükséges), beleegyezik a teljesítésbe és tudomásul veszi, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a felmondási jogát; úgy a megrendelést kattintással megerősíti.

12. A megrendelés megerősítésével a Fogyasztó a fizetési/pénztár szakaszba érkezik, ahol bankkártyával történő vásárlás esetén megnyílik a bank fizetési oldala, hogy azon keresztül Fogyasztó a korábban jóváhagyott minden költséget tartalmazó fizetendő végösszeget elektronikusan megfizethesse. A bankkártyával történő vásárlást a Barion Payment Zrt. biztosítja. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló e-pénz kibocsátó, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

13. Az ebben a szakaszban megadott bankkártya (ideértve a hitelkártya adatokat is) adatok kezelését és bank felé történő továbbítását (ha az technikailag szükséges) az Üzemeltető az Adatvédelmi Szabályzat alapján végzi.

14. A megrendelés beérkezéséről Üzemeltető a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott módon, automatikusan értesíti a Fogyasztót, és az ÁSZF-ben meghatározott módon feldolgozza a megrendelést és megteszi a szükséges lépéseket (pl. visszaigazolás).

15. A fizetés megtörténtéről, vagy sikertelenségéről a bank értesíti a Fogyasztót a megnyílt oldalon és egyéb módokon keresztül.

7. Regisztráció és bejelentkezés a Weboldalra

1. A Weboldalra történő regisztrációt a Fogyasztó a megrendelés folyamata során bármikor választhatja anélkül, hogy az addig virtuális kosarába helyezett Termékek és egyéb beállítások elvesznének.

2. Weboldalra történő regisztráció során a Fogyasztó az Adatkezelési Szabályzatban is meghatározott adatait adja meg az Üzemeltető számára a következőkben meghatározott céllal: adatok rögzítése, Fogyasztó számára jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a Termékek megrendelésének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

3. Amennyiben Fogyasztó a Weboldalra regisztrál, úgy a felhasználói fiók létrehozása során egy azonosítót és jelszót kell megadnia, amelyek a későbbiekben őt kellően azonosítják.

4. Javasolt, hogy a jelszó legalább 8, de legfeljebb 16 karakterből álljon, kis és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket is tartalmazzon.

5. Nem javasolt könnyen kitalálható vagy személyéhez kötődő jelszó használatát. Amennyiben a felhasználói jelszavát elfelejti, a regisztráció során megadott elektronikus levelezési címére egyszer használható, véletlenszerűen generált belépési jelszót küld az Üzemeltető, amely segítségével elfelejtett jelszó helyett újat tud megadni. Üzemeltető a jelszavakat hozzá nem férhető, titkosított formában tárolja, így az eredeti jelszót a vásárló részére nem tudja visszafejteni és megadni.

6. Regisztráció során a Fogyasztó tudomásul veszi a mindenkor hatályos ÁSZF-et, valamint Adatkezelési Szabályzatot.

7. Fogyasztó a Weboldalra a regisztráció során megadott azonosító és a hozzá tartozó jelszó segítségével léphet be a Weboldal erre a célra kialakított felületén, és a megrendelés során felhasználhatja a már korábban megadott adatait, vagy megváltoztathatja azokat.

8. A teljesítés

1. Az Üzemeltető – a fentiekben már írtak szerint – a szerződés megkötését követően késedelem nélkül köteles a megvásárolt Termék(ek)et a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani a hatályos Ptk. 6:220. § (1) bekezdése alapján.

2. A rendelkezésre bocsátás jelentheti a digitális Termék Fogyasztó általi letölthetőségét, vagy elérhetőségét, amely lehetőségekről az Üzemeltető a megrendelést megelőzően tájékoztatja a Fogyasztót.

9. Panaszkezelés rendje

1. Üzemeltető cél, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, megfelelő mennyiségben, a Fogyasztó teljes megelégedettsége mellett teljesítse. Amennyiben Fogyasztónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

2. Üzemeltető a szóbeli panaszt, amelyet a Fogyasztó például telefonon tehet, azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Fogyasztónak.

3. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát haladéktalanul átadja/megküldi a Fogyasztónak.

4. Az írásbeli panaszt az Üzemeltető 14 napon belül írásban megválaszolja.

5. Üzemeltető a panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

6. Fogyasztó panasszal fordulhat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz is:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
GPS koordináták: X 19,071 Y 47,496
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu

7. Üzemeltető az esetleges jogvitákat elsődlegesen peren kívüli egyeztetés útján kísérli meg rendezni.

9. Bírósági eljárás. Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. Ügyfél a bírósági hatáskörökkel és illetékességgel kapcsolatosan a www.birosag.hu honlapon tájékozódhat.

11. Jótállás

1. Az Üzemeltető a Weboldalon keresztül megrendelhető digitális Termékek letöltés/elérhetővé válás pillanatában vírus és egyéb elektronikus kártevő- mentességére, valamint megfelelő működésére (olvashatóságára) jótállást vállal.

2. A jótállás a jogosultnak (elsősorban a Fogyasztónak) jogszabályból eredő jogait nem érinti.

3. A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel (Üzemeltető) szemben.

12. Irányadó jogszabályok

1. A Weboldalon keresztül történő megrendelésre, vásárlásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (“Ektv.”), továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet előírásai alkalmazandók.

2. Az 1. ponton túlmutatóan, a mindenkor hatályos általános szerződési feltételekre, továbbá az általános szerződési feltételek alapján a Felek jogviszonyaira a mindenkor hatályos magyar jog az irányadó.

13. Vegyes Rendelkezések

1. Üzemeltető fenntart magának minden jogot a Weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a Weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Üzemeltető írásos hozzájárulása nélkül.

2. Amennyiben Üzemeltető az általános szerződési feltételek alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy az Üzemeltető egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az általános szerződési feltételek valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez, nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

3. Ha a jelen általános szerződési feltételek bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.